Portfolio > Still life

The Skippy Jar/lion
The Skippy Jar/lion
2018